మల్లెపందిరి.... సినిమా పాటలు

                

 

 

 

Comments:

 

sharma.. 12 weeks ago

1)తొలిచూపు తోరణమాయె, 
2)కదిలే కోరికవో కధలో నాయికవో పాటలు చాలా చాలా బాగుంటాయి. 
Thanks for sharing such a nice songs!!