"పుత్తడి బొమ్మ" సినిమా

<>

"ఆనందభైరవి" సినిమా(కన్నడ)

<>

"నాలుగు స్థంభాలాట" సినిమా

<>

"ఆనందభైరవి" సినిమా (తెలుగు)

"ముద్దమందారం" సినిమా