పులగం చిన్నారయణ వ్రాసిన "జంధ్యామారుతం" పుస్తకావిష్కరణ చిత్రాలు.